01

De Functionele
optometrist

Goed zien is meer dan ‘scherp zien’. Onze ogen moeten niet enkel kunnen focussen en instellen maar de opgenomen informatie kunnen omzetten naar een begripvol geheel. Goed zien is een leerproces waarbij visuele vaardigheden ontwikkeld en op elkaar afgestemd worden.

Welke visuele vaardigheden?

Een soepele oogmotoriek zodat beide ogen op een vloeiende manier bewegende voorwerpen kunnen volgen, zonder bijkomende beweging van hoofd of lichaam.

 • Beide ogen moeten als een ‘team’ samenwerken om op dezelfde plaats te kunnen fixeren en zo een enkel en scherp zicht te behouden. Diepte zien resulteert uit een perfect teamwork van beide ogen.
 • Scherpstellen van de ogen op verschillende afstanden, afwisselend en soepel.
 • Het perifere zicht gebruiken dat nodig is om in één oogopslag de plaats waarin we ons bevinden te kunnen opmerken. Ook tijdens lezen moet het perifere zicht actief zijn om de plaats op het blad niet te verliezen.

Al deze functies geven informatie door, opgenomen door de ogen. Deze informatie wordt in de hersenen verder verwerkt en visualisatie en visueel geheugen spelen daar een belangrijke rol in.

De functionele optometrist

Een functionele optometrist past verschillende testen toe om deze functies te onderzoeken zodat hij inzicht krijgt in de problematiek waarmee de persoon te maken heeft.

Visuele klachten worden vaak geminimaliseerd terwijl de ogen en het zien ons belangrijkste zintuig en werkmiddel is om efficiënt het hoofd te kunnen bieden aan de talrijke eisen en ‘triggers’ die ons omringen in onze studie-en werkomgeving.

De volgende visuele klachten kunnen voorkomen :
wazig zicht/ dubbel zicht/ vermoeide ogen/ droge geïrriteerde ogen/ lui oog/ scheelziend oog/ geen of beperkt 3D zicht/hoofdpijn/ verminderde concentratie/ leesproblemen/….
In deze gevallen is een bezoek aan een functionele optometrist aanbevolen! Deze professional kan via oogtraining en lichttherapie het probleem aanpakken.

02

Leer bewust
zien

Het komt vaak voor dat bepaalde visuele klachten niet volledig door een bril of lenzen alleen kunnen opgeheven worden omdat oogklachten vaak aan de basis liggen van een verkeerd gebruik van de ogen waardoor visuele stress ontstaat. Dit beperkt het uithoudingsvermogen van de ogen. De ogen zullen sneller vermoeid zijn en daardoor de gewenste taken niet langer efficiënt kunnen uitvoeren.

Bij veel beeldschermgebruik zoals bij overdadig kijken naar computers, smartphones of tablets, komen de ogen onder spanning te staan omdat er meestal te lang op een verkeerde afstand wordt gekeken. De functionele optometrist zal ook op dit gebied de nodige raad geven (visuele hygiëne) om tot een beter en bewuster gebruik van de ogen te komen.

Daarnaast biedt de functionele optometrist visuele training aan wanneer uit de metingen blijkt dat de geteste visuele vaardigheden niet voldoende ontwikkeld zijn. Het zien wordt ontwikkeld door een leerproces, en daardoor kan visuele training de ontwikkeling ervan sturen. Deze training bestaat uit oogoefeningen die ervoor zorgen dat je op een bewustere manier je ogen leert gebruiken. Zo komt men tot een soepeler en comfortabel zien met als resultaat dat er langer en beter gepresteerd kan worden. De verschillende visuele vaardigheden worden dan via training ontwikkeld en verbeterd met behulp van allerhande oefeningen en gespecialiseerd materiaal.

Leer bewust zien
Leer bewust zien

Naast visuele training kan lichttherapie ook aangewezen zijn om specifieke visuele klachten te behandelen. Deze therapie spitst zich toe op het ‘in balans brengen van het lichaam’ door gebruik te maken van gekleurde filters met bepaalde golflengtes om zo functionele stoornissen op te heffen.

De functionele optometrist kan je leren bewuster om te gaan met de ogen waardoor de comfortzone vergroot en er veel beter onder stress kan gepresteerd worden. Oog-en lichttherapie zorgen ervoor dat er reserves worden opgebouwd die “comfortabel zien” langer toelaten.

03

Visuele stress

Stress komt tot stand door aanhoudende prikkels van buitenaf die een reactie uitoefenen op lichaam en geest met mogelijke aanpassingen op lichamelijk en mentaal vlak tot gevolg.

Visuele stress

Visuele stress komt veel vaker voor omdat we onze ogen frequenter en gedurende langere periodes kortbij laten werken omwille van de verhoogde werkeisen en prestaties. Visuele stress ontstaat op nabij vlak. De reden hiervoor is dat onze ogen van nature ingesteld zijn om veraf te kijken en niet om zo aanhoudend kortbij te kijken . Visuele stress kan zich uiten onder de vorm van spanning op de ogen, vermoeide ogen, spanningshoofdpijn, droge ogen, geïrriteerde ogen.

Visuele stress

Bij aanhoudende klachten en samengaande nabij spanning (visuele stress) zullen de ogen zich aanpassen aan de negatieve situatie. Omdat we vaak geen reserves hebben om visuele overactiviteit op te vangen zal de structuur en het functioneren van de ogen hieronder lijden. Daardoor kan men onder meer geleidelijk bijziend worden of problemen met scherpstelling op tussenafstanden (= computerafstand) ervaren. De mogelijkheid bestaat dat de samenwerking tussen beide ogen deze overprikkeling niet kan verwerken. Deze toestand kan dan overgaan in een onregelmatig samen kijken van de twee ogen (scheelzien) waardoor een van beide ogen onderdrukt wordt wat kan leiden tot een verminderd stereozicht.

Visuele stress kan aanzienlijk verminderd of zelfs opgeheven worden wanneer men de juiste kijkhouding toepast en wanneer er door middel van oogoefeningen en lichttherapie wordt gewerkt aan het opbouwen van reserves. Met reserves wordt bedoeld dat het visueel systeem de nodige vaardigheden ontwikkelt die ervoor zorgen dat onder stresssituaties, efficiënt zien blijft bestaan.

04

De meest
kwetsbare groep

Presteren op school vereist zowel visueel als mentaal een aanzienlijk uithoudingsvermogen vermits de schoolse activiteiten zich voornamelijk op het nabij-vlak afspelen waar visuele inspanning noodzakelijk is. Vaak gebeurt het dat het kind dit niet meer kan bolwerken wat zich kan uiten in verschillende vormen :

De meest kwetsbare groep

wazig zicht bij lezen ; weinig begripvol lezen ; de tekst te kortbij houden ; het hoofd te sterk buigen ; korte aandachtspanne; woorden en/of zinnen overslaan ; cijfers en/of letters van plaats wisselen ; plaats op het blad verliezen ; een oog afdekken tijdens lezen ; hoofdpijnklachten bij nabijwerk ; slordig handschrift ; slechte oog-handcoördinatie .

Deze symptomen kunnen wijzen op een visueel systeem dat onder spanning staat waardoor het kind niet kan presteren volgens de verwachtingen.

De meest kwetsbare groep

Kinderen bezitten wel een flexibel visueel systeem maar door aanhoudende invloeden van externe factoren kunnen visuele klachten tot structurele visuele aanpassingen overgaan. Deze visuele adaptaties kunnen onder andere zijn : bijziendheid, astigmatisme, scheelzien in verschillende gradaties en vormen.

Ook kunnen de visuele klachten mogelijke schoolse problemen versterken. De informatie die het kind opneemt via de ogen wordt in de hersenen geïnterpreteerd tot een zinvol geheel. Minder ontwikkelde visuele vaardigheden bij het kind zullen tot gevolg hebben dat de informatie niet op een efficiënte manier de hersenen bereikt. Hierdoor gaat het waarnemingsvermogen ondermaats presteren. Hoe eerder deze minder goed functionerende vaardigheden worden herkend, hoe groter de kans op succes na het volgen van een oogtraining en lichttherapie bij de functionele optometrist.

05

'Digitale Eye'
klachten op het
werk

Efficiënt presteren op het werk, en dan voornamelijk waar veel computerwerk vereist wordt, kan geremd worden doordat de ogen de benodigde inspanningen niet constant kunnen leveren. Vooral de foute lichaamshouding en verkorte kijkafstand tijdens beeldschermgebruik kunnen ertoe leiden dat de ogen hinder ondervinden.

Het visueel systeem dat overbelast geraakt, gaat tijdelijke klachten vertonen die dan door aanhoudende nabij-stress (*) kunnen leiden tot visuele ongemakken:

 • droge ogen
 • verminderde knipperfrequentie
 • spanningshoofdpijn
 • verminderde concentratievaardigheden
 • een moeizame scherpstelling bij afwisselend ver en nabij kijken
 • branderige, geïrriteerde ogen
 • oncomfortabel, vermoeid zicht
 • wazig zicht bij aanhoudend computerwerk
 • verminderd visueel uithoudingsvermogen
Digitale Eye klachten
Digitale Eye klachten

Wanneer het langdurig nabijwerk op computer en op andere digitale schermen blijft aanhouden, kunnen de klachten die hierdoor ontstaan, een grotere impact hebben op het visueel systeem. De volgende lichamelijke ongemakken kunnen zich voordoen :

 • hoofdpijn
 • nekpijn
 • schouder- en rugpijn

Deze ongemakken gaan ook vaak gepaard met een verminderd concentratievermogen en een algehele vermoeidheid.

Het zich voordoen van tal van deze klachten gerelateerd met uitvoerig computerwerk en ander digitaal schermgebruik, wordt het ‘digital eye’ syndroom genoemd. Functionele optometristen benaderen deze visuele stoornissen door het kijkgedrag te veranderen via visuele training of lichttherapie.

(*) nabij-stress : stress die ontstaat als gevolg van aanhoudend nabijwerk

06

Visuele hygiëne

Zowel scholieren als de actieve bevolking ervaren dikwijls een niet-afnemende prestatiedruk. Ze zitten vaak veel te lang in dezelfde houding tijdens het nabij werken.

Een correcte werk-en schrijfhouding tijdens stressgerelateerde opdrachten, laten dikwijls te wensen over. Urenlang neemt het lichaam een verkrampte houding aan en de ogen fixeren meestal te dichtbij. Het zien wordt hier bemoeilijkt.

Visuele hygiëne

De reden hiervoor is dat de ogen overdreven moeten scherpstellen omwille van de verkorte kijkafstand. Ook de samenwerking tussen de beide ogen ondervindt verhoogde spanning omdat de ogen te sterk en te lang naar binnen gericht worden.

Dit zijn twee belastende elementen die het visueel systeem permanent onder druk zetten om het nabijwerk te kunnen volhouden. Een extra bezwarende factor is het kijken en werken op digitale schermen waarbij men veel te vaak de juiste kijk-en werkhouding uit het oog verliest. Ook intensieve periodes achter de computer vermoeien de ogen.

Visuele hygiëne

De functionele optometrist benadrukt daarom het belang van visuele hygiëne! Dit betekent het in acht nemen van de ideale lees- en schrijfhouding : wanneer men het schrijf-of leesmateriaal op een plat vlak houdt, gaat men vaak dichter hellen om zo het aangezicht parallel met het leesmateriaal te richten. Dit is een natuurlijke reflex en heeft als gevolg dat het ganse lichaam zich zo gaat houden dat de afstand tussen ogen en werkvlak zal verkort worden. Ook wordt de nek hierdoor overbelast.

Een ideale opstelling is werken op een oppervlak dat onder een hoek van 20° opgesteld is. Op deze manier staat het gezichtsvlak parallel met het kijkvlak. Daardoor wordt de druk op de bovenste ruggenwervels aanzienlijk verminderd wat een comfortabeler werkhouding oplevert.

In combinatie met deze ideale leeshouding moet ook de afstand tussen de ogen en werkvlak gerespecteerd worden. Om de visuele spanning te verminderen is de vereiste afstand tussen het aangezicht en het werkvlak die tussen de kneukel van de middelvinger en de elleboog.

07

Digitale
schermen en
het zien

Zowel het lees- als kijkgedrag zijn de laatste decennia sterk veranderd door de wereldwijde opmars van digitale schermen . Het leesgedrag is geëvolueerd van het lezen van boeken, tijdschriften, enz. … op bepaalde tijdstippen van de dag naar permanent kijken en lezen op een beeldscherm, zowel van een computer als van een tablet of smartphone. Dit gebeurt praktisch non stop van bij het ontwaken tot het slapen gaan.

Verscheidene Amerikaanse studies tonen aan dat kinderen tussen 8 en 18 jaar gemiddeld 4 uur/ dag op digitale schermen kijken. De 20- tot 30- jarigen brengen doorgaans hun vrije tijd op internet door (werkomstandigheden, gaming, online shoppen, emails , tekstberichten en apps) wat overeenkomt met gemiddeld 9 uur/dag digitaal schermgebruik.

Dit leidt tot een sterke belasting voor, en het onder druk zetten van de ogen.

Digitale schermen en het zien
Digitale schermen en het zien

Welke verschillen bestaan er tussen het kijken op digitale schermen en hard copy (geprint leesmateriaal)

 • de sterk verkorte leesafstand; doorgaans wordt er op smartphones en tablets op een afstand tussen 20 cm en 30,5cm gekeken.
  Bij gedrukte tekst hanteert men een afstand van meer dan 33 cm.
 • er wordt minder geknipperd met de ogen (7 keer/min) en het bewegen van de ogen wordt beperkt in vergelijking met het lezen op een hard copy (15 keer/min).
 • veel te lange leestijden in vergelijking met geprint materiaal omdat de vele toepassingen die internet biedt de gebruiker afhankelijk maakt van het toestel.
 • overmatige blootstelling aan blauw licht dat de led-schermen uitstralen wat enerzijds de symptomen van visuele stress met alle bijwerkingen (zie ‘digital eye’ syndroom) versterkt en anderzijds het optreden van slaapstoornissen in de hand werkt omwille van het minder produceren van melatonine, het slaaphormoon.

Deze belangrijke verschillen geven aanleiding tot de opbouw van visuele stress met als gevolg mogelijke visuele ongemakken, lichamelijke ongemakken alsook concentratiestoornissen.

Overweeg het invoeren van pauzes : na 20 minuten schermgebruik, gedurende 20 seconden op een afstand van 6 meter kijken! of nog beter : leg jezelf een digitale detox periode op!

 • Contact

  The Vision Platform by Optomatters

  Dokter Van De Perrelei 106
  2140 Borgerhout
  Antwerpen, België

  Find us on  Find us on 

 • About

  There is a need for communication between the behavioral Optometrist and the public. The vision platform wants to fill up that gap. The goal is to reach the public who is interested in getting briefed about the optometrical services and vision therapy offered by behavioral optometrists, around the world.